Yargıtay

5.Hukuk Dairesi

Esas No: 2018/1795

Karar No: 2018/14163

Tarih: 05/07/2018

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

K A R A R 

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

02/12/2016 günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca yapılan incelemede; mahkemece verilen direnme kararı davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Dava, HMK’nun 107/1.maddesi uyarınca belirsiz alacak davası niteliğindedir.

Yargılama sırasında toplanan deliller sonucunda; tazminat miktarının tam ve kesin olarak belirlenmesi mümkün olduğundan, davacı iddiasını genişleme yasağına tabi olmadan dava dilekçesinde belirttiği miktarı arttırabilir.

Bu durumda; davanın niteliği gereği bozmadan sonra ıslah yapılamaz kuralı uygulanmaksızın; bozmadan sonra alınan bilirkişi raporuna göre davacının dava dilekçesinde belirttiği miktarı arttırması mümkün olduğundan ıslah dilekçesi doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Tapu kaydındaki ipotek şerhinin hükmedilen bedele yansıtılmaması, doğru değil ise de, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,

Ancak;

Gerekçeli kararın hüküm fıkrasına ayrı bir bent olarak (Tapu kaydındaki ipotek şerhinin hükmedilen bedele yansıtılmasına) cümlesinin yazılmasına,

Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irat kaydedilmesine, 05/07/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.