İçtihatlar

Anayasa ve Kanunlara Uygun Olmayan Kamulaştırmasız El Atma, Kamulaştırma ile Aynı Hukuki Çerçevede Değerlendirilemez

Yöntem olarak Anayasa ve kanunlara uygun bir kamulaştırma işlemi yapılması söz konusu iken dayanağını Anayasa ve kanunlardan almayan, bireylerin mülkiyet hakkına son veren bir uygulama olan kamulaştırmasız el atma yasalara uygun bir kamulaştırma ile aynı hukuki çerçeve içinde değerlendirilemez. İdarelere resmî kamulaştırma kurallarının ötesine geçme imkânı sağlayan böyle bir uygulama, taşınmaz sahipleri için öngörülemeyen ve hukuki olmayan müdahale riski taşımaktadır.

Tapudaki Zilyetlik Şerhinin Kaldırılması

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1995/1-1004 K. 1996/21 T. 31.01.1996 ZİLYETLİK ŞERHİNİN TERKİNİ ( Tapu sicilinin şerhler ve beyanları hanesinde gösterilen kişisel haklar ) TAPU SİCİLİNİN ŞERHLER VE BEYANLAR HANESİNDE GÖSTERİLEN KİŞİSEL HAKLAR ( Zilyetlik Şerhinin...

Kamulaştırmasız El Koyma mülkiyet hakkının ihlalidir

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ ŞEVKET KARATAŞ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/12554) Karar Tarihi: 25/10/2018 R.G. Tarih ve Sayı: 18/12/2018-30629 I-BAŞVURUNUN KONUSU Başvuru, arsa vasfını haiz taşınmazın bir bölümü üzerinden kamulaştırma yapılmaksızın enerji...

Belirsiz alacak davası-Bozmadan sonra ıslah mümkündür

Yargıtay 5.Hukuk Dairesi Esas No: 2018/1795 Karar No: 2018/14163 Tarih: 05/07/2018 Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı...

Şarta Bağlı Yola Terk, İdarenin Şartı yerine Getirmemesi

Yargıtay5.Hukuk Dairesi 2014/10277 E.2014/17055 K. Taraflar arasındaki geçici ruhsat verilmesi şartıyla davacıya ait taşınmazın bedelsiz olarak yola terk edilmesinden sonra, şartın yerine getirilmemesi nedeniyle bedelsiz olarak devredilen taşınmazın geri alınması, bu...