Kentsel Dönüşüm ve İnşaat Hukuku

Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) nedir? Ne kadar ve ne zaman kesilir?

Düzenleme Ortaklık Payı ya da uygulamadaki kısaltılmış söylenişiyle ile DOP, 3194 sayılı İmar Kanunu 18.maddesi (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) uyarınca yapılacak imar uygulaması sırasında bölgenin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil...

İmar planı askı, itiraz ve dava açma süreleri

İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Büyükşehir olmayan yerlerde Belediye Başkanının, Büyükşehir olan yerlerde Büyükşehir Belediye Başkanının onayından sonra 30 gün süre ile askıya çıkarılır. Planın askıda kaldığı 30 günlük süre...

İmar Uygulaması nedir?

3194 Sayılı İmar kanunu 18. maddesi; İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle...