(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Bu madde hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaması esastır. Ancak, her türlü imar planı kararı ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması hâlinde, artış olan parsellerden, uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması kaydıyla, ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını % 45’e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir.

Değişiklik öncesi bir parsel birden fazla imar uygulamasına tabi tutulabilir ve ancak bir kez DOP kesilebilirken, bu uygulama terkedilerek ihtiyaç halinde % 45’e tamamlanana kadar DOP kesilebileceği hükmü getirilmiştir.