İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Büyükşehir olmayan yerlerde Belediye Başkanının, Büyükşehir olan yerlerde Büyükşehir Belediye Başkanının onayından sonra 30 gün süre ile askıya çıkarılır. Planın askıda kaldığı 30 günlük süre içinde ilgililerin yazılı olarak plana itiraz hakkı vardır.

Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.
Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.

İtirazın reddi ya da cevapsız bırakılması halinde ilgilinin İdari Yargıda iptal davası açma hakkı vardır. Dava açma süresi itirazın reddi halinde; ret tarihinden, cevapsız bırakılması halinde ise planın askıdan indirildiği tarihten itibaren 60 gündür.